BanTinTrongNgay

bản  tin  trong  ngày

 

đài phát thanh cực lạc

                      kính chào quư vị

 

quỉ vô thường xin tóm lược

                      tin chính trong ngày

 

đám bồ tát vẫn ḅ quanh miệng chén

bọn mù đă làm thịt con voi

đấng tối cao cơng con t́m chỗ đầu thai

máu tràn tử cung trinh nữ

 

tiếp theo là chương tŕnh văn nghệ cứu đói thế giới

bắt đầu với màn múa rối nước an nam

 

                               đây là đài phát thanh cực lạc