TieuLamTrongTu

 

4.   TIẾU LM TRONG T

 

so ht

vẹt gật g

 

mi học qun được đến đu ?

 

vẹt ht

so gật g

 

mi học nhớ được đến đu ?