CungTichBienTab

Phan Huy Đường giới thiệu

 

Cung Tích Biền

 

Truyện cực ngắn

4 Âm Bản

H́nh như c̣n đâu đó

Thanh xuân của cô Chơi

Giác hồn

Chỗ treo linh hồn

 

 

 

 

Ngoại ô, Dĩ An, và linh hồn tôi

Bạch hoá

Dị mộng

Qua sông

Thừa dư

Thằng Bắt Quỷ

Mùi của gió mưa

Xứ động vật vào ngôi

Một phần khí hậu

Xứ động vật màu huyết dụ

 

PHĐ đọc Cung Tích Biền

Thằng Bắt Quỷ, 30 năm nung một ngọn lửa

Les voies de l'oubli

Những nẻo đường quên lăng

En traversant le fleuve, France culture