DuThiHoanSoPhan

số phận

 

 

Đừng bắt ti ln diễn đn

Đừng buộc ti ra sn khấu

Hy để ti ngồi yn trong gc tối

Như ci triện đen

ging xuống

Tờ khai sinh của ti

 

Thời cuộc sắp đặt ti

Gần hết một đời rồi

Ti đ quen chỗ ngồi

Gc tố