Cư Trần Lạc Đạo

Phật Hoàng  Trần Nhân Tông

 

Ở  đời  vui đạo, hăy tuỳ duyên,

Hễ đói th́ ăn, mệt ngủ liền.

Trong nhà có báu thôi t́m kiếm

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền.