Phan Huy Đường

giới thiệu, prsente

 

 

Từ đi bn tay Iris

Des mains d'Iris

 

 

 

 

11 2015

 

Silhouette Nhn dạng

 

 

Main dans la main

Tay nắm tay

 

 

Autres - khc

 

 

 

 

 

 

 

09 2015

 

 

 

 

 

08 2015

 

Papi 

 

Dragon d'eau - Rồng nước

 

 

 

 

07 2015

 

 

 

 

06 2015

 

Dessin et collage

Vẽ v dn

Peinture Sơn qut

 

 

 

 

05 2015

 

 

Sans titre V đề

 

 

 

 

04 2015

 

En rond Quay vng

Collage - Dn

Balayage - Qut

 

 

03 2015

 

Dimanche avec Mamie et Papi

Chủ nhật thăm ng b

Sans titre V đề

 

 

 

02 2015

 

Tết avec Mamie et Papi -1

Tết với ng b -1

Tết avec Mamie et Papi -2

Tết với ng b -2

Tết avec Mamie et Papi -3

Tết với ng b -3

Tết avec Mamie et Papi -4

Tết với ng b -4

Tết avec Mamie et Papi -5

Tết với ng b -5

 

 

 

01 2015

 

Peinture la plume

Vẽ bằng lng chim

Courbes Nt cong 

Dessiner avec Lila

Vẽ với Lila