Thơ Lê An Thế

 

Đn th cá voi

 

Đất nước tôi có rất nhiều đền thờ người

Tôi đă từng đi thăm nhiều chỗ

 

Ở Vũng Tàu có đền thờ cá voi

Tôi không thấy thành tích những anh hùng hoặc máu xương người chiến bại

 

Tôi không phải thắp một nén nhang

Lúc ra ngoài

Tôi ôm chầm màu xanh của biển