Phan Huy Đường

giới thiệu, prsente

 

Cng cha

Princesse

Lila vẽ đời mnh

Lila dessinant sa vie

06/2014

 

Cng Mẹ đến trường

Avec Maman, vers l'cole

 

 

 

06 2014

 

Dinosaure - Khủng long

Rapace - c điểu

Masque - Mặt nạ

 

Analyser-Synthtiser

Phn tch - Tổng hợp

 

Ecrire pour raconter - 1

Viết để kể chuyện - 1

Ecrire pour raconter -2

Viết để kể chuyện - 2

Ecrire pour raconter -3

Viết để kể chuyện - 3

Ecrire pour raconter -4

Viết để kể chuyện - 4

Ecrire pour raconter -5

Viết để kể chuyện - 5

Ecrire pour raconter -6

Viết để kể chuyện - 6

 

05 2014

 

Bố Mẹ - Papa et Maman

Ti tn l Je m'appelle

 

Anniversaire Papi 1

Sinh nhật ng nội - 1

Anniversaire Papi 2

Sinh nhật ng nội - 2

Anniversaire Papi 3

Sinh nhật ng nội - 3

 

04 2014

 

2014-04-001

2014-04-002

2014-04-003

2014-04-004

 

 

 

2014-04-005

 

 

 

 

 

2014-04-006

2014-04-007

 

 

 

2014-04-008

2014-04-009

2014-04-010

2014-04-011

 

Fabriquer un livre

03 2014

Lm một quyển sch

Fabriquer un livre-01

Lm một quyển sch-01

 

 

 

 

 

Fabriquer un livre-02

Lm một quyển sch-02

 

 

 

 

 

Fabriquer un livre-03

Lm một quyển sch-03

Fabriquer un livre-04

Lm một quyển sch-04

Fabriquer un livre-05

Lm một quyển sch-05

Fabriquer un livre-06

Lm một quyển sch-06

Imaginaire

02 2014

Tưởng tượng

Imaginaire-01

Tưởng tượng-01

Imaginaire-02

Tưởng tượng-02

Imaginaire-03

Tưởng tượng-03

Imaginaire-04

Tưởng tượng-04

Imaginaire-05

Tưởng tượng-05

Imaginaire-06

Tưởng tượng-06

Imaginaire-07

Tưởng tượng-07

Imaginaire-08

Tưởng tượng-08

Imaginaire-09

Tưởng tượng-09

Imaginaire-10

Tưởng tượng-10

 

 

 

01 2014

 

Nouvel An chez Papi et Mamie-01

Năm mới với ng b ngoại-01

Nouvel An chez Papi et Mamie-02

Năm mới với ng b ngoại-02

Nouvel An chez Papi et Mamie-03

Năm mới với ng b ngoại-03

Nouvel An chez Papi et Mamie-04

Năm mới với ng b ngoại-04

Nouvel An chez Papi et Mamie-05

Năm mới với ng b ngoại-05

Nouvel An chez Papi et Mamie-06

Năm mới với ng b ngoại-06

Nouvel An chez Papi et Mamie-07

Năm mới với ng b ngoại-07

Nouvel An chez Papi et Mamie-08

Năm mới với ng b ngoại-08

Nouvel An chez Papi et Mamie-09

Năm mới với ng b ngoại-09

Nouvel An chez Papi et Mamie-10

Năm mới với ng b ngoại-10

Nouvel An chez Papi et Mamie-11

Năm mới với ng b ngoại-11

Nouvel An chez Papi et Mamie-12

Năm mới với ng b ngoại-12

Nouvel An chez Papi et Mamie-13

Năm mới với ng b ngoại-13

Nouvel An chez Papi et Mamie-14

Năm mới với ng b ngoại-14

Nouvel An chez Papi et Mamie-15

Năm mới với ng b ngoại-15

Nouvel An chez Papi et Mamie-16

Năm mới với ng b ngoại-16

 

 

 

12 - 2013

 

Đẹp Belle

Qu No

 Cadeaux de Nol

Hiệp sĩ

Chevaliers et cavalire

Đn b Femmes

Mừng ứa nước mắt

Pleurer de joie

 

 

 

 

11 - 2013

 

Nhập học La rentre en Prpa

Bạn ti Mes amis

Bạn ti 01

Mes amis 01

Đẹp Beau

Xem TV Regardant la tl

o quần Habits

Ch si trong sương m

Loup dans la brume

Truyền banh Passe

Mở rộng đi tay

Ouvrir ses mains

Cng cha bị xiềng xch

Princesse enchane

Giải phng cng cha

Librer la princesse

 

 

10 - 2013

 

Ngựa - Cheval

Gia đnh - Famille

Siu hng - SuperHros

Siu hng đnh qui vật

Superhros combat monstre

Rong chơi dưới mưa

Promenade sous la pluie

 

Rong chơi

Promenade

 

 

09 - 2013

 

Gia đnh - 01

En famille - 01

Gia đnh - 02

En famille - 02

Gia đnh 3 - 03

En famille - 03

 

07 - 2013

 

Nghỉ h - 01

Vacances - 01

Nghỉ h - 02

Vacances - 02

Nghỉ h - 03

Vacances - 03

Nghỉ h - 04

Vacances - 04

 

 

 

Nghỉ h - 05

Vacances - 05

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ h - 06

Vacances - 06

Nghỉ h - 07

Vacances - 07

Nghỉ h - 08

Vacances - 08

Nghỉ h - 09

Vacances - 09

Nghỉ h - 010

Vacances - 010

Nghỉ h - 011

Vacances - 011

Nghỉ h - 012

Vacances - 012

Nghỉ h - 013

Vacances - 013

Nghỉ h - 014

Vacances - 014

Nghỉ h - 015

Vacances - 015

Nghỉ h - 016

Vacances - 016

Nghỉ h - 017

Vacances - 017

Nghỉ h - 018

Vacances - 018

Nghỉ h - 019

Vacances - 019

Nghỉ h - 020

Vacances - 020

Nghỉ h - 021

Vacances - 021

Nghỉ h 022

Vacances - 022

Nghỉ h - 023

Vacances - 023

Nghỉ h - 024

Vacances - 024

Nghỉ h - 025

Vacances - 025

Nghỉ h - 026

Vacances - 026

Nghỉ h - 027

Vacances - 027

Nghỉ h - 028

Vacances - 028

Nghỉ h - 029

Vacances - 029

Nghỉ h - 030

Vacances - 030

 

06 - 2013

 

Sinh nhật

Anniversaire

Say

Ivresse

V đề - 02

Sans titre - 02

Vịt

Canards

Quạt

Eventail

Ghen

Jalousie

Mẹ con da đỏ

Indienne et bb

Hong hậu v ph thuỷ

Reine et sorcires

V dề - 03

Sans titre - 03

 

05 - 2013

 

Ba nng tin c

Trois sirnes

Cưỡi ngựa

A cheval

Con thỏ - 01

Lapin - 01

Cng cha-01

Princesse-01

Nh t

Prison

V đề - 01

Sans titre 01

Ph thuỷ

Sorcires

 

 

 

04 - 2013

 

Chanteur

Ca sĩ

Chanteur

 

Collage

Tranh dn

Collage

 

Crocodile

Ca sấu

Crocodile

EauQuiEclateDansDesFleurs

Nước nổ trong lng hoa

L'eau qui clate dans des fleurs

LaFianceeDuVent

Hn th của gi

La fiance du vent

 

 

 

 

 

 

MasqueVietnamien

Mặt nạ Việt Nam

Masque vietnamien

MamanEtBebeOurs

Mẹ con gấu

Maman et bb ours

Oiseau-01

Chim 01

Oiseau - 01

 

 

 

 

 

 

 

SansTitre-01

Hnh th

Formes

 

03 - 2013

 

FamilleAmie

Gia đnh v bạn

Famille et amie

Animaux

Th vật

Animaux

SansTitre

V đề

Sans titre

LaPetiteSirene-1

Nng tin c t hon 1

La petite sirne − 1

LaPetiteSirene-2

Nng tin c t hon 2

La petite sirne − 2

LaPetiteSirene-3

Nng tin c t hon 3

La petite sirne − 3

LePoissonPerdu-1

Con c lạc đường - 1

Le poisson perdu - 1

LePoissonPerdu-2

Con c lạc đường - 2

Le poisson perdu - 2

LePoissonPerdu-3

Con c lạc đường - 3

Le poisson perdu - 3

LePoissonPerdu-4

Con c lạc đường - 4

Le poisson perdu - 4

 

 

Qu trnh nhn ho thế giới

Le devenir humain du monde

02 - 2013

Hnh th v mu sắc

Formes et couleurs

Crabe

Con cua Le crabe

LaVie

Cuộc sống La vie

LesGens

Người − Les gens

 

Nguyn m − Voyelles

 

 

 

 

Voyelle-Tout

Voyelle-A

A

Voyelle-E

E

Voyelle-I

I

Voyelle-O

O

Voyelle-U

U

 

m thanh, K hiệu, Ngn từ, Tn

Gốc của chủ nghĩa tượng trưng

Son, Signe, Mot, Nom

Les racines du Symbolisme

 

AmThanh

m thanh Les sons

Zebre

Ngn từ − Les mots

 

 

 

 

Anna

Tn Les noms

 

Cu truyện đầu tin

Premire histoire

 

LeLionEtLaGirafe-1

Con sư tử v con hiu

LeLionEtLaGirafe-2

Con hiu ăn l cy

LeLionEtLaGirafe-3

Con sư tử đ ăn con linh dương

 

Hư cấu đầu tin

Premire fiction

 

LesMysterieusesCitesOrs-1

Những kim thnh huyền b

LesMysterieusesCitesOrs-2

Esteban Mendosa v Sia

LesMysterieusesCitesOrs-3

LesMysterieusesCitesOrs-4

LesMysterieusesCitesORS-5

PourPapi-2

 

Thng 01 - 2013

 

Lapin

Con thỏ

Lapin

Ours

Con gấu

Ours

Oiseau

Con chim

Oiseau

 

Thng 12 - 2012

 

Animaux_0001

Th vật − 1

Animaux − 1

Animaux_0002

Th vật − 2

Animaux − 2

Animaux_0003

Th vật − 3

Animaux − 3

 

Thng 11 - 2012

 

Araignee

Con nhện

Araigne

Pingouin

Con panhgoanh

Pingouin

Fleur_0003

Hoa

Fleur

 

Thng 10 - 2012

 

Le Chaperon Rouge

B qung khăn đỏ băng qua rừng

Le Chaperon Rouge traversant la fort

 

 

 

MillePattes

"Su nghn chn"

Millepattes

 

 

 

 

 

 

Poissons

C

Poissons

 

Maison

Nh

Maison

 

 

 

 

NguoiTuyet-1

Người tuyết

Bonhomme de neige

 

MulticoloresJoliesFleurs

             Hoa đẹp mun mu

Multicolores Jolies Fleurs

 

Monstre

Qui vật

Monstre

Motif-01

Motif 01

Motif-02

Motif 02

IMG_0008

Motif 03

MamanMaiPapaLila

Mẹ Mai - Bố - Lila

MamanMai-Papa-Lila

LilaEtSesProches

Lila v người thn

Lila et ses proches

 

GirafeMereEtFille

Hiu mẹ hiu con

Girafes mre et fille

 

Thng 5-2012

 

2012-05-01

2012-05-02

2012-05-03

 

Thng 6-2012

 

CaVoi 001

C

Poisson

 

 

 

QuaChoPapy-1

Qu cho Papy - mặt phải

Cadeau Papy - recto

 

 

QuaChoPapy-2

Qu cho Papy - mặt tri

Cadeau Papy - verso

 

Thng 7-2012

 

Chim-001

Chim 01

Oiseau 01

Chim-002

Chim 02

Oiseau 02

 

NoKhongLaQuaiVat

N khng l qui vật

Ce n'est pas un monstre

 

Thng 8-2012

 

VoDe-2012-08-1

V đề

Sans titre

VoDe-2012-08-2

V đề

Sans titre

VoDe-2012-08-3

V đề

Sans titre

VoDe-2012-08-4

V đề

Sans titre

 

 

 

Thng 9-2012

 

VoDe-2012-09

V đề

Sans titre