Phan Huy Đường

giới thiệu, présente

 

Công chúa

Princesse

Lila vẽ đời mình

Lila dessinant sa vie

*

2014

 

 

Cùng Mẹ đến trường

Avec Maman, vers l'école

 

 

 

 

12 – 2014

 

 

 

 

 

11 – 2014

 

Club Lila

A

E

I

0

U

 

 

Voyelles

 

10 – 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

09 – 2014

 

Apprendre la démocratie - 1

Học làm công dân - 1

Apprendre la démocratie - 2

Học làm công dân - 2

Apprendre la démocratie - 3

Học làm công dân - 3