Mch  Nha

 

Vn Ch Là Ni Nh

 

Tàng cây hay tán lá

Cũng là nỗi nhớ thôi

Trắng trưa hay vàng chiều

Cũng chỉ là nỗi nhớ

Viết xong rồi viết nữa

Cũng là nỗi nhớ thôi

Lặng thinh hay huyên náo

Cũng chỉ là nỗi nhớ

Tiếng đàn trong bóng tối

Hay tiếng khóc không trôi

Lời kinh bao quanh gối

Hay mếu máo sau môi

Cũng chỉ là nỗi nhớ

Chỉ là nỗi nhớ thôi

Tiếng em từng bước bỏ

Vào tiếng mơ trong tôi

Cánh hoa rơi, cánh bướm

Cũng là nỗi nhớ thôi

Mai này hay mốt nọ

Cũng chỉ là nỗi nhớ

Tháng năm và thời khắc

Trống điểm thùng !

Chia phôi

Mắt khô hay lệ thẳm

Cũng chỉ là nỗi nhớ

             Mạch Nha