Đêm nay Y. ngủ với mèo

 

Đêm nay Y. ngủ với mèo

Ṿng tay ôm ấp t́nh yêu chí thành

Y. không ôm chú ôm anh

Câu thơ vô ngă chẳng dành cho ai

Đêm nay Y. ngủ không cài

khuy thơm tho bỏ ra ngoài váy thêu

Ch́m trong một giấc tịch liêu

Mắt trăm lần mộng thảy đều bi thương

Đêm nay Y. ngủ lạ thường

ṿng tay sinh tử thấu trường quỷ ma

Mắt mèo sáng tựa đèn pha

Mắt Y. từ mắt mèo ra thất thần

Đêm nay Y.ngủ ngoài truông

tháo ṿng thiên cổ trong buồng thiên thu