Phan Huy Đựng giới thiệu

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch

◄◄ về trang chính

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Guillaume_Apollinaire_foto.jpg

Guillaume Apollinaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu Mirabeau

Bông hồng Hildesheim

Những đoá huệ thu