Phan Huy Đưňng giới thiệu

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch

◄◄ về trang chính

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Kosztolanyi_Dezso_-_Radio_1935.jpg

Kosztolányi Dezső

 

 

 

 

 

 

 

Đŕn bŕ

Những người chết