PILINSZKY JÁNOS

                                               BIỂNBiển, mẹ hấp hối gọi,

và từ đó đây là từ của mẹ,

với con có nghĩa là biển,

và cũng dường như, mẹ là ai.

 

Và cũng dường như, con là ai?

Những thung lũng sóng, những núi sóng

Sự hấp hối của mẹ, như biển

giải phóng và cất chôn.

 

Mẹ, mẹ. Những ngày thường nhật.

Con nghe mẹ chết, con gọi mẹ.

Những ngày thường nhật khủng khiếp.

Tội nghiệp, tội nghiệp, tội nghiệp, tội nghiệp.

 

                        Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

                                    ( Budapest. 2015.szeptember. 23)