PILLINSZKY JNOS

GI LẠNH

Đ v gia cư, ti ngả lưng
thiếu hằng k ức, thiếu vắng ti 
triệu triệu năm chết vi trong tro bụi.

Gi lạnh hun ht thổi.

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

(Budapest. 2015.november.30)