Gửi Nguyễn Tấn Cứ

 

 

Mục ruỗng lá khô nuôi mầm xanh cây nhú

vạc dầu tự thân nhấm  khoái lạc thăng hoa

lề đường bên phải kích thích  lẫn lộn chí trai bên trái

em và anh đều là ngọn đuốc hư vô

 

Cứ say đi kiêu hănh  mặt trời

 trắng mặt ruộng c̣ bay phủ  rặng phong tuyết lạnh -chân trời nào cũng vậy

nửa t́nh anh thức mơ- nửa t́nh em vật vă

thượng đế cho nhau ư muốn:

                                 HOÀN THIỆN NGƯỜI.

 

                                                                         Nguyễn Hồng Nhung

                                                                               (2010.08.20)