Truot

 

Trượt

 

Trượt xuống

trượt mi

trượt mi

 

Lm g đ để đừng trượt xuống nữa ?

tự hỏi

Lm g đ để đừng trượt xuống ?

tự hỏi

Lm g đ để đừng trượt ?

tự hỏi

Lm g đ để đừng ?

tự hỏi

Lm g đ để ?

tự hỏi

Lm g đ ?

tự hỏi

Lm g ?

tự hỏi

Lm ?

tự hỏi

Lm g ?

tự hỏi

Lm g đ ?

tự hỏi

Lm g đ để ?

tự hỏi

Lm g đ để đừng ?

tự hỏi

Lm g đ để đừng trượt ?

tự hỏi

Lm g đ để đừng trượt xuống ?

tự hỏi

Lm g đ để đừng trượt xuống nữa ?