NgauHungDeTho-BCD-QChi

 

Hương L phong hạ tn bốc sơn cư thảo đường

thnh ngẫu đề đng bch        

 

Nhật cao thụy tc do thung khởi
Tiểu cc trọng khm bất phạ hn
Di i Tự chung y chẩm thnh
Hươ
ng L Phong tuyết bt lim khan

Khung Lư tiện thị đo danh địa
m nhưng vi tống lo quan
Tm thi thn ninh thị quy xử
Cố hươ
ng h độc tại Trường An

 

Bạch Cư Dị

 

Ngẫu hứng đề thơ trn vch đng nơi nh

mới lm xong dưới chn ni Hương L

 

Mặt trời ln vẫn oằn oi

Trm chăn chẳng sợ lạnh nơi gc hn

Gối đầu nghe chung cha bn

Vn rm ngắm tuyết phủ triền ni L

Thm sơn l chốn ẩn cư

Tuổi gi chức mọn nhởn nhơ hưởng nhn

Về nơi an lạc vẫn hơn

Qu nh đu chỉ mỗi Trường An thi

Quỳnh Chi phng dịch (10/1/2010)