Bất lực của kẻ chỉ có quyền lực

Bất lực của kẻ chỉ có quyền lực

> Bạn bảo ta :

"Hamvas nói: chỉ cần một người, duy nhất một người một ḿnh trong hang đá nói lên sự thật, năng lượng sức mạnh của sự thật ấy đă lan tỏa khắp không trung. Bởi vậy trong thâm tâm con người đều tự biết ḿnh đúng hay sai, hèn hay bất khuất..."

"Em biết rằng cấm anh BVNS phát biểu hay tŕnh bày kiến thức là điều vô ích, người ta vẫn đi t́m cái người ta thiếu."

** H. Béla nói đúng, với điều kiện này : phải có ít nhất một người khiêng "sự thật" ấy ra khỏi hang đá, trả lại nó cho người đời. Điều ấy chỉ có thể xảy ra v́ "con người là toàn bộ quan hệ xă hội của nó" (Karl Marx), trong đó có quan hệ văn hoá với người đời xưa, đời nay và đời sau. Và, trong số người như thế, có ít nhất một người yêu tư tưởng của H. Béla.

Bùi Văn Nam Sơn làm đúng : "người ta vẫn đi t́m cái người ta thiếu". Đó là động lực cơ bản nhất của văn hoá, của những nền văn minh c̣n có tương lai. Và văn hoá là nền tảng cuối cùng của mọi nền văn minh, mọi thể chế chính trị. Ngày nay, văn hoá đ̣i hỏi cả kiến thức khoa học lẫn tư duy triết. Thắt họng nó một lúc, c̣n có thể. Tiêu diệt nó, khó hơn. Dù làm được, ngay khi quan lại tiêu diệt nó, ngoại bang đă tiêu diệt họ, chí ít ở mặt tinh thần, nhân cách. Có thể đến mức con cái họ phải tủi thân xấu hổ phủ nhận cha mẹ ḿnh. Rất đáng buồn. Rất nên làm, trong lănh vực này thôi.

Đây chỉ là suy luận của cá nhân tôi, không dính dáng ǵ với ư nghĩ của bất cứ ai khác.

2012-04-21