Bacchanales17

Poèmes traduits par Phan Huy Đường

Pour Bacchannales

N° 17, Mars 1999

 

 

Ly Hoàng Ly

Train de nuit

Sculpture

 

Phan Huyền Thư

L'homme

les hommes

 

 

Chính Lê

Téléphone

 

Nguyên Đỗ

Cauchemar

After Symborka